Zorg

zorgbegeleiding

ZORGBELEID

We willen zorgen voor een stimulerende leer- en leefomgeving. Met het zorgbeleid willen we preventief werken aan het zich goed voelen op school. Welbevinden is immers een belangrijk aandachtspunt in onze school.We streven naar goede basiszorg voor alle leerlingen.
De acties die worden ondernomen door de interne leerlingbegeleiding kaderen binnen het zorgcontinuüm.

Fase 0 geldt voor alle leerlingen. Hier focussen we op de preventieve aanpak.
Fase 1, een gerichte aanpak voor leerlingen waarbij fase 0 niet voldoende is. Hier wordt ingezet op differentiatie in de les (zonder dispenseren) en/of persoonlijke begeleiding door de vakleerkracht, klassenleraar, leerlingenbegeleider.
Fase 2, in deze fase volstaat de verhoogde zorg niet meer en wordt samengewerkt met externen als het CLB
Help

INTERNE LEERLINGENBEGELEIDING

De leerlingenbegeleider volgt het socio-emotionele welbevinden van de leerlingen van nabij op. Ook voor ouders is de leerlingenbegeleider een aanspreekpunt.

welbevinden

SOCIO-EMOTIONELE BEGELEIDING

Het korps zet zich dagelijks in voor het welbevinden van de leerlingen.
Klassenleraren en leerlingenbegeleider vormen hierin een team. De klassenleraar heeft een stevige band met de leerlingen. De beste coach staat op de eerste rij aan de rand van het veld (klassenleraar) en zit niet in de tribune (leerlingenbegeleider).

1ste lijn – vakleraren en klassenleraren

De klassenleraar kan beroep doen op een gigantische troef: de kracht van de klassenleraar. Nabijheid, betrokkenheid, dagelijkse observatie…  Hij is best geplaatst om te werken aan de goede klassfeer.

De vakleraar biedt de nodige ondersteuning waar het gaat om vragen over zijn vakgebied.

2de lijn – cel leerlingenbegeleiding

De cel leerlingenbegeleiding ondersteunt de socio-emotionele ontwikkeling op vraag van en in overleg met de klassenraad, de ouder(s) en de leerling. De cel bestaat uit de directeur leerlingbegeleidng, de leerlingenbegeleiders en de ankerfiguren van het CLB. Zij vergaderen elke week om de leerlingen nauwgezet op te kunnen volgen.

3de lijn – VCLB (Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding)

Je kan met je vragen terecht bij de CLB-ankers, mevrouw Stuyck, die regelmatig op school aanwezig is. Zij zal samen met jou nagaan welke hulp mogelijk is. Je kan mevr. Stuyck contacteren via Smartschool of sarah.stuyck@vclbleuven.be.

SAMENWERKEN MET

Huiswerkklas 1

KSLEUVEN

De school werkt nauw samen met de andere secundaire scholen van de scholengemeenschap KSLeuven. Ook rond zorg zijn er heel wat afspraken gemaakt zodat elke leerling in om het even welke school in KSLeuven kan rekenen op dezelfde zorgmaatregelen.

Meer info vind je op de website www.ksleuven.be

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

VCLB

Telefoon

016 28 24 00

Adres

Karel Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven

Het VCLB ondersteunt welbevinden, ontwikkeling en leren van leerlingen. Het richt zich op de thema’s leren en studeren, schoolloopbaan, psychisch en sociaal functioneren en gezondheid. CLB-hulp komt niet in de plaats van de inzet van ouders en leraren, maar wil hun inspanningen ondersteunen en extra kansen geven.
CLB-medewerkers doen meer dan antwoorden op vragen. De CLB-artsen en CLB-verpleegkundigen zorgen ook voor de medische onderzoeken en vaccinaties. Deze onderzoeken zijn verplicht net als de begeleiding van leerlingen die problematisch afwezig zijn op school.

notes

LEERSTEUNCENTRUM

Vanaf 1 september 2023 kunnen leerlingen met een overslag opgemaakt door het CLB, terecht bij het leersteuncentrum.

Het leersteuncentrum Oost-Brabant biedt leersteun aan leerlingen (en hun leraren en aan schoolteams) met noden binnen type basisaanbod, 2, 3 en 9, voor leerlingen met noden binnen type 4, 6 en 7 werkt het leersteuncentrum samen met het Specifiek Leersteuncentrum 467.

Voor verdere info kan u terecht bij mevrouw Stuyck (VCLB) of bij mevrouw Goossens (leerlingenbegeleider).

Opstart koepelllnraad

SWAP-TEAM

Het P-team is een werkgroep van de leerlingenraad. De “P” staat voor Paridaens, maar ook anti-Pesten, Praten helpt, Positiviteit loont en Peer Mediation. Peer Mediation betekent “leerlingbemiddeling”. Dat wil zeggen dat het team je kan helpen bij het oplossen van conflicten met medeleerlingen. Van zodra je nood hebt aan een babbel, aarzel niet om iemand van het team te contacteren.

huiswerkklas 2

COACHING OP MAAT

Zelfvertrouwenstraining

Deze training wordt ingericht voor leerlingen van de 1ste en 2de graad met een gebrek aan zelfvertrouwen. De training wordt vooraf gegaan door een intakegesprek en heeft tot doel eigen angsten en spanningen te erkennen, te werken aan een positief zelfbeeld, groepsprocessen op een positieven manier te leren beleven en zich bewust te worden van eigen houding en gedrag.

Huiswerkklas/buddy-project

Leerlingen uit de 1ste graad die kampen met leermoeilijkheden, gebrek hebben aan structuur of de juiste studiemethode missen kunnen terecht in de huiswerkklas of bij een buddy en dit op vraag van de klassenraad.

Studiecoaching

Deze coaching heeft tot doel de leerlingen inzicht bij te brengen in hun eigen leerstijl en deze bij te sturen of te optimaliseren waar nodig. De leerlingen leren hun eigen noden inschatten en leren inzien welke stappen ze hiervoor moeten ondernemen. Leerlingen worden begeleid naar meer zelfstandigheid wat betreft studiemethodiek.

Taalondersteuning

Leerlingen die instromen uit de OKAN-klas worden het 1ste jaar vrijgesteld voor Frans en krijgen Nederlandse taalondersteuning.

ZORGTEAM VAN DE SCHOOL

DIRECTEUR LEERLINGBEGELEIDING

Maryleen Verhavert
maryleen.verhavert@paridaens.be

LEERLINGENBEGELEIDER

Dany Meeus
dany.meeus@paridaens.be

LEERLINGENBEGELEIDER

Kim Goossens
kim.goossens@paridaens.be

CLB ANKERS

Sarah Stuyck
sarah.stuyck@vclbleuven.be