Visie

Ons pedagogisch project in een notendop

Paridaens wil zijn leerlingen maximale kansen geven om hun talenten te ontwikkelen door een kwaliteitsvolle opleiding en een harmonieuze vorming aan te bieden. De school wil dat realiseren vanuit een christelijk geïnspireerd mens- en maatschappijbeeld én in een sfeer van openheid, respect en betrokkenheid.

GELOOF - christelijke inspiratie

We werken aan de uitbouw van onze school als een christelijk geïnspireerde leer- en leefgemeenschap.
De leerlingen krijgen wetenschappelijk verantwoorde en op het leven betrokken informatie over het christelijk geloof en andere godsdiensten, zodat ze zich een eigen, verantwoorde en doordachte visie kunnen vormen. Dat gebeurt vooral, maar niet uitsluitend, tijdens de godsdienstlessen.
Directie en personeel leven een aantal ethische en evangelische waarden en attitudes voor en roepen de leerlingen op tot beleving ervan. We denken hier o.a. aan respect voor de andere, verdraagzaamheid, mildheid, soberheid, moed, eerlijkheid, dienstbaarheid, solidariteit, medeleven met de zwakke, omgaan met onvolkomenheid, gewetensvol handelen, bewustzijn van de diepere dimensie van het leven, geloof in zichzelf, de anderen en de Andere, hoop op een steeds nieuwe toekomst en de wil om mee te werken aan de schepping.
We drukken het christelijk geloof uit en beleven het in bezinningsmomenten, vieringen en concreet sociaal engagement.

LEER - Kwaliteitsvol onderwijs

Paridaens reikt de leerlingen maximale kansen aan om hun talenten ten volle te ontwikkelen. De school wil hen stimuleren en begeleiden bij hun persoonlijke groei, wil hen sociale vaardigheden aanleren, hen zelfvertrouwen geven en hen aanzetten  tot het nemen van verantwoordelijkheid.

We bieden algemeen vormend onderwijs van hoge kwaliteit aan met als doel alle leerlingen de eindtermen te laten bereiken en hen voor te bereiden op hogere studies. Kwaliteitsvol pedagogisch-didactisch handelen staat hierbij centraal. De leerlingen krijgen les van leraren die beschikken over een stevige vakkennis, die openstaan voor onderwijsvernieuwingen en aandacht hebben voor de noden van elke leerling.

We waken over de kwaliteit van ons onderwijs door zelfreflectie en bijsturing. De school stimuleert de leerlingen om hun leerproces in eigen handen te nemen en zich zo voor te bereiden op levenslang leren.

GROEI - Leerlinggericht werken

In het hele schoolleven staat de leerling centraal.

Paridaens zorgt voor een stimulerende leer- en leefomgeving en een leerling-gerichte schoolorganisatie met inspraak van de leerlingen.
We willen de persoonlijke ontwikkeling, het leerproces en het welbevinden van alle leerlingen bevorderen.

De leerlingbegeleiding is goed uitgebouwd, zowel op het vlak van studiebegeleiding als op dat van socio-emotionele begeleiding. We nemen de zorg op voor elke leerling, rekening houdend met de draagkracht van de school. We willen ook de leerlingen actief ondersteunen bij de verschillende keuzemomenten in hun schoolloopbaan.

KIJK - openheid en respect

Paridaens wil de leerlingen opvoeden tot verantwoordelijke mensen met een open kijk op de wereld.

We zetten ons bewust in voor een respectvolle manier van samen leven en samen werken. Luisteren naar elkaar, respect voor elke persoon en bereidheid om helder en open te communiceren zijn daarbij belangrijk.

DENK - kritische geest

We leren de leerlingen kritisch reflecteren over hun eigen manier van zijn, denken en handelen, over de wereld om hen heen en over de ontwikkelingen in de maatschappij.

Ze leren een gefundeerde mening vormen en die kenbaar maken op een genuanceerde manier. We vinden het belangrijk dat ze hun mening in vraag kunnen stellen en dat ze kunnen omgaan met opbouwende kritiek.

DOE - engagement en participatie

Het blijvende engagement en de actieve participatie van directie, personeel, leerlingen, ouders en lokale gemeenschap zijn belangrijk voor de realisatie van ons pedagogisch project. De omzetting daarvan in concrete beleidsprojecten gebeurt in nauwe samenspraak met de overleg- en participatieorganen van de school.